Tłumaczenia pisemne

Zdecydowaną większość zleceń podejmowanych przez nasze biuro każdego dnia stanowią różnego typu tłumaczenia pisemne:

  • przysięgłe – przekłady dokumentów urzędowych, m.in. dowodów tożsamości, aktów notarialnych, pism sądowych, dyplomów, dokumentów samochodowych, odpisów z rejestrów. Realizowane jedynie przez uprawnionych tłumaczy przysięgłych, poświadczających własnym nazwiskiem zgodność tłumaczenia z oryginałem,
  • specjalistyczne – dokonywane przez tłumaczy-specjalistów w danej dziedzinie; obejmują np. dokumenty i teksty z zakresu informatyki, finansów i bankowości, ekonomii, handlu, tłumaczenia techniczne, medyczne i prawne,
  • zwykłe – pozostałe, niewymagające od tłumacza znajomości terminologii z danej dziedziny.

Nad każdym typem przekładu pisemnego w biurze tłumaczeń Rotas czuwa grono specjalistów, którzy wykonują translację poprawną pod każdym względem: gramatycznym, leksykalnym, ortograficznym stylistycznym. Poniżej udostępniamy Państwu charakterystykę poszczególnych tłumaczeń wykonywanych przez naszych tłumaczy.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Do przekładów zwykłych zaliczamy wszystkie dokumenty nieurzędowe i inne teksty niewymagające uwierzytelnienia, takie jak umowy handlowe, korespondencje, materiały szkoleniowe, podręczniki instruktażowe, teksty marketingowe i reklamowe. Biuro tłumaczeń Rotas przyjmuje zlecenia na tłumaczenie takich materiałów jak publikacje naukowe, CV, życiorysy i listy motywacyjne, sprawozdania finansowe, dokumenty przetargowe.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to te, których realizacja wymaga od tłumacza znajomości terminologii specyficznej dla danej dziedziny. Dotyczy to nie tylko tłumaczeń medycznych, lecz także technicznych oraz dokumentów o innym charakterze – naukowych, konstrukcyjnych, oprogramowania oraz rozmaitych instrukcji obsługi, podręczników, opisów patentowych, prac doktorskich i licznych katalogów. Szczególnym rodzajem takich tłumaczeń są tłumaczenia techniczne: sporządzające je osoby muszą nie tylko mieć wykształcenie filologiczne, ale także techniczne lub konkretną wiedzę kierunkową. Każdy typ tłumaczenia technicznego (specyfikacje techniczne, dane produkcyjne, instrukcje użytkowania maszyn, broszury informacyjne oraz karty produktów) jest weryfikowany w dwóch aspektach: poprawności językowej oraz niemniej ważnej – merytorycznej. Pracownicy biura tłumaczeń przysięgłych Rotas współpracują z ekspertami z danej dziedziny nauki, by dostarczyć Odbiorcom pisemny przekład specjalistyczny najwyższej jakości.